Bị động trong Tiếng Anh

Standard

Ở bài viết này trang web luyện thi toeic online miễn phí sẽ tìm hiểu về toeic 500 thường gặp trong các  tai lieu hoc tieng anh là Passive Voice. Còn lại bạn có thể theo dõi trong các bài viết về kinh nghiệm thi toeic tiếp theo của blog nha.
1/Passive Voice là thể bị động hay bị động cách.
Tất cả các câu mà chúng ta đã viết là ở thể chủ động (Active Voice). Trong thể chủ động chủ từ là kẻ phát sinh ra hành động, ở thể bị động chủ từ là kẻ chịu tác động của hành động đó, hành động này có thể do một đối tượng nào đó gây ra. Trong tiếng Việt ta dùng thể bị động bằng các từ được hoặc bị.
Ex: Active – The teacher punish the pupils.
Passive – The pupils are punished.
2/ Passive Voice được thành lập theo cấu trúc:
to be + Past Participle
Nếu chúng ta muốn nói rõ hơn đối tượng nào gây ra hành động ta dùng by.
Ex: The pupils are punished by teacher.
Sau các động từ như will, can, must,… và have to, be going to,… ta dùng to be ở dạng nguyên thể của nó.
Ex: The new hotel will be opened next year.
The music at the party was very loud and could be heard from far away.
This room is going to be painted next week.
3/ Passive Voice thì của câu thường được xác định bởi động từ to be.
Passive Voice ở các thì như sau:
Simple Present
Somebody cleans this room – This room is cleaned.
Present Continuous
Somebody is cleaning this room. – This room is being cleaned.
Simple Past
Somebody cleaned this room. – This room was cleaned.
Present Perfect
Somebody has cleaned this room. – This room has been cleaned.
Simple Future
Somebody will clean this room – This room will be cleaned.

Get

hoc toeic online
luyện thi toeic trực tuyến
luyện thi toeic
luyen thi toeic online, luyện thi TOEIC online

Đôi khi người ta dùng get thay cho be trong Passive Voice.
Ex: This room get cleaned often.
Dùng get trong Passive Voice để nói điều gì xảy ra với ai hay với cái gì, thường thì hành động không được dự định trước mà xảy ra tình cờ,
Ex: The dog got run over by a car.
Nhưng không phải lúc nào cũng có thể thay be bằng get.
Ex: George is liked by everyone.
Trong câu này ta không được thay be bằng get.
It is said that…, He is said to…
Trong tiếng Anh người ta thường dùng
Passive Voice trong các trường hợp mà người Việt không hề dùng.
Chúng ta xét ở đây hai mẫu đặc biệt của cách dùng này:
It is said that… : người ta nói rằng…
He is said to… : người ta nói rằng anh ta…
Ex: It is said that you’ve just built a large house. – You’re said to have built a large house.
It is said that he’s very old. – He’s said to be very old.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s