Những câu được sử dụng quen thuộc với “What”

Standard
What a fool! : Đồ ngốc !
What a blessing! : Thật may quá!
What a shame!: Thật là xấu hổ quá!
What is it now?: Giờ thì cái gì nữa đây!
What a pity!: Thật tiếc quá!
What’s a beautiful day!: Một ngày đẹp trời làm sao!
What a dope!: Thật là nực cười!
What’s going on?: Chuyện gì đang xảy ra vậy?
What’s up?: Có chuyện gì vậy?
What’s happen?: Chuyện gì xảy ra thế?
What’s the hell?: Chuyện quái quỷ gì thế?
 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s