Cách sử dụng cấu trúc either…or và neither…nor

Standard

 

  1. Cấu trúc chính: “Neither … nor…”

 

Các liên từ kết hợp với các từ khác để tạo thành tương liên từ. Chúng thường được sử dụng theo cặp để liên kết các từ, cụm từ hoặc mệnh đề có chức năng tương đương nhau về mặt ngữ pháp. Ở đây liên từ “nor” kết hợp với trạng từ “neither” để tạo thành tương liên từ “neither…nor…”. Nó có nghĩa là “không…và cũng không...”.

Khi trong câu chứa tương liên từ “neither…nor…” liên kết các danh từ/ cụm danh từ mà giữ chức năng làm chủ ngữ của câu thì động từ phải chia theo danh từ/ cụm danh từ đứng ngay trước nó, tức là danh từ/ cụm danh từ sau “nor”.

Ta có cấu trúc như sau:
– Neither + N + nor + Singular N + Singular V
Nếu danh từ sau “nor” là danh từ/ cụm danh từ số ít (Singular N) thì chủ ngữ chia ở ngôi thứ 3 số ít (Singular V)

Ví dụ:

Neither Tom nor Marrry likes Literature.

Tom không và Mary cũng không thích môn Văn.

      2. Cấu trúc chính: either… or…

có nghĩa là “hoặc là… hoặc là…

Either + N + or + Singular N + Singular V
Ví dụ: Either you or he is right.
(Hoặc là bạn hoặc là anh ấy đúng.)
Either + N + or + Plural N + Plural V
Ví dụ: Either Tom or his friends go to school by bus.
(Hoặc Tom hoặc bạn của anh ấy đến trường bằng xe buýt.)

Cũng giống như “Neither … nor..“, “either… or…động từ sẽ chia với chủ ngữ đứng gần nó nhất

Ví dụ: Either Pete or John is helping today with stage decorations
Neither Pete nor his friends are available today

Xem thêm tại: hoc toeic mien phi

chung chi toeic

 luyện nghe toeic

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s